SHOES CABINET NO.1

รหัส        Shoes Cabinet no.1

ชื่อ          ชั้นวางรองเท้าลอฟท์ Shoes Cabinet no.1

ขนาด      กว้างxยาวxสูง  = 35x150x80 cm.

ราคา       11,900 บาท

***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***


  • ชั้นวางรองเท้า
    รหัส Shoes Cabinet no.2ชื่อ ชั้นวางรองเท้าลอฟท์Shoes Cabinet no.2ขนาด กว้างxยาวxสูง =35x95x150 cm.ราคา 13,900 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

  • ชั้นวางรองเท้า
    รหัส Shoes Cabinet no.3ชื่อ ชั้นวางรองเท้าลอฟท์Shoes Cabinet no.3ขนาด กว้างxยาวxสูง =45x160x80 cm.ราคา 13,900 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

  • ชั้นวางรองเท้า
    รหัส Shoes Cabinet no.4ชื่อ ชั้นวางรองเท้าลอฟท์Shoes Cabinet no.4ขนาด กว้างxยาวxสูง =45x150x55cm.ราคา 13,500 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***
Visitors: 263,587