BENCH SERIES NO.1

รหัส       Bench Series

ชื่อ        เปล ม้านั่งเล่น

ขนาด     ชิงช้านั่งเล่น กว้างxยาวxสูง  = 70x180x195 cm. 

 ราคา      23,000 บาท

**ท็อปไม้เต็ง + ไม้เทียม หลังคาปูแผ่นโพลีคาร์บอเนต**

 


 • ชิงช้าลอฟท์
  รหัส Bench Series no.2ชื่อ เปลม้านั่งเล่น (ไม้ยางพาราประสาน Indoor)ขนาด ชิงช้านั่งเล่นกว้างxยาวxสูง =150x160x195 cm.ราคา16,650บาท(Special Sale)

 • ชิงช้าลอฟท์
  รหัส Bench Series no.3ชื่อ เปลม้านั่งเล่นขนาด ชิงช้านั่งเล่นกว้างxยาวxสูง =120x200x195 cm.ราคา16,650บาท(Special Sale)

 • ชิงช้าลอฟท์
  รหัส Bench Series no.2 ชื่อ เปลม้านั่งเล่น (ไม้เต็ง Outdoor) ขนาด ชิงช้านั่งเล่นกว้างxยาวxสูง =150x160x195 cm. ราคา19,500บาท(Special Sale)**เหมาะสำหรับงานวางกลางแจ้ง Outdoor ...

 • ชิงช้าลอฟท์
  รหัส Bench Series no.2 ชื่อ เปลม้านั่งเล่น (ไม้เทียม Outdoor) ขนาด ชิงช้านั่งเล่นกว้างxยาวxสูง =150x160x195 cm. ราคา17,500บาท(Special Sale) **เหมาะสำหรับงานวางกลางแจ้ง Outdoo...

 • ชิงช้าลอฟท์
  รหัส Bench Series no.6ชื่อ เปลม้านั่งเล่นขนาด ชิงช้านั่งเล่นกว้างxยาวxสูง =120x160x120 cm.ราคา7,900บาท(Special Sale)

 • ชิงช้าลอฟท์
  รหัส Bench Series no.7 ชื่อ เปลม้านั่งเล่น (ไม้เทียม Outdoor) ขนาด ชิงช้านั่งเล่นกว้างxยาวxสูง =120x160x120 cm. ราคา8,500บาท(Special Sale)**เหมาะสำหรับงานวางกลางแจ้ง Outdoor ...
Visitors: 252,470