CHILL OUT NO.3

รหัส       Chill Out no.3 Set

ชื่อ         ชุดโต๊ะนั่งเล่น Chill Out no.3

ขนาด     โต๊ะ กว้างxยาวxสูง  = เส้นผ่าศูนย์กลาง 60cm. สูง 75cm.

             เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง  = 50x60x45 cm.  + พนักพิง 45 cm.

ราคา      7,500 บาท 


***หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะ 1ตัว เก้าอี้ 2ตัว***

***สามารถเพิ่มเติมหรือลดจำนวนโต๊ะ เก้าอี้ ลงได้***


 • เฟอร์นิเจอร์ ราคาถูก
  รหัส Chill Out no.1 Set ชื่อ ชุดโต๊ะนั่งเล่นChill Out no.1 ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =50x120x55 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =40x40x45 cm. ราคา 6,990 บาท ***หนึ่งชุดประกอบ...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Chill Out no.2 Setชื่อ ชุดโต๊ะนั่งเล่นChill Out no.2ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x120x70 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =40x40x40cm. ราคา 7,500 บาท***หนึ่งชุดประกอบด้วย โต...

 • เฟอร์นิเจอร์
  รหัส Chill Out no.4 Set ชื่อ ชุดโต๊ะนั่งเล่นChill Out no.4 ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =60x60x50 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =50x60x45 cm. + พนักพิง 35 cm. ราคา 7,500 บาท **...

 • เฟอร์นิเจอร์ ราคาถูก
  รหัส Deluxe Set ชื่อ ชุดโต๊ะนั่งเล่นDeluxe ขนาด โต๊ะ กว้างxยาวxสูง =50x50x55 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =50x60x45 cm. +พนักพิง 38 cm. ราคา 7,500 บาท ***หนึ่งชุดประ...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Heavy Set ชื่อ ชุดโต๊ะนั่งเล่นHeavy ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =55*55*75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =(F)60*(B)40*(H)45 cm. +พนังพิง 38cm. ราคา 7,500บาท ***หนึ่งชุดประ...
Visitors: 327,459