SHOES CABINET NO.6

รหัส        Shoes Cabinet no.6

ชื่อ          ชั้นวางรองเท้าลอฟท์ Shoes Cabinet no.6

ขนาด      กว้างxยาวxสูง  = 70x190x165/15cm.

ราคา       18,000 บาท

***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***


 • เฟอร์นิเจอร์
  รหัส Shoes Cabinet no.1 ชื่อ ชั้นวางรองเท้าลอฟท์Shoes Cabinet no.1 ขนาด กว้างxยาวxสูง =35x150x80 cm. ราคา 11,900 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้...

 • ชั้นวางรองเท้า
  รหัส Shoes Cabinet no.2ชื่อ ชั้นวางรองเท้าลอฟท์Shoes Cabinet no.2ขนาด กว้างxยาวxสูง =35x95x150 cm.ราคา 13,900 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ชั้นวางรองเท้า
  รหัส Shoes Cabinet no.3ชื่อ ชั้นวางรองเท้าลอฟท์Shoes Cabinet no.3ขนาด กว้างxยาวxสูง =45x160x80 cm.ราคา 13,900 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ชั้นวางรองเท้า
  รหัส Shoes Cabinet no.4ชื่อ ชั้นวางรองเท้าลอฟท์Shoes Cabinet no.4ขนาด กว้างxยาวxสูง =45x150x55cm.ราคา 13,500 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ชั้นวางรองเท้า
  รหัส Shoes Cabinet no.5ชื่อ ชั้นวางรองเท้าลอฟท์Shoes Cabinet no.5ขนาด กว้างxยาวxสูง =35x90x80 cm.ราคา 8,900 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ตู้รองเท้า
  รหัส Shoes Cabinet no.7ชื่อ ชั้นวางรองเท้าลอฟท์Shoes Cabinet no.7ขนาด กว้างxยาวxสูง =40x150x45cm.ราคา 12,500 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***
Visitors: 327,468